Trainingen Op Maat Voor Jouw Or

Gepubliceerd mrt. 10, 22
6 min read

Training Pensioen Ondernemingsraad

Or Cursus - Or Training - Cursus OndernemingsraadOr Trainingen Voor De Ondernemingsraad

Maarten, en Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tijdens een tweedaagse training is aandacht besteed aan de visie op medezeggenschap en het (wettelijke) kader waarbinnen medezeggenschap plaatsvindt. Tactische onderhandelingsstrategieën en gespreksvoering met bestuurder(s) zijn besproken, evenals het omgaan met verwachtingen uit de achterban en het vergaren van input. Aan de hand van DISC-profielen hebben de leden van de personeelsraad elkaars kwaliteiten en voorkeuren beter leren kennen.

Maart 2017 - augustus 2019 De OR wilde zich goed voorbereiden op de op handen zijnde reorganisatie, om tijdens de organisatieveranderingen de rol van medezeggenschap zo goed mogelijk in te kunnen vullen (ondernemingsraad). Na een grondige analyse van de plannen van de directie heeft de OR zich beraad op een plan van aanpak.

Ondernemingsraad En PersoneelsvertegenwoordigingWet Op De Ondernemingsraden & Toelichting

Na een verandering van de organisatiestructuur volgens de aanpak van 'organisch veranderen', kwam de OR opnieuw bij elkaar om zich te bezinnen op de ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarbij keek de OR ook naar het eigen functioneren. De training leverde de OR een strategie op voor de komende periode met concrete interventies voor de OR en duidelijkheid over welke rol van de OR het beste bij welke interventie past.

Haagse Beek heeft de OR geadviseerd over de organisatiekundige elementen van de aanvraag. Op basis van het advies van de OR heeft de bestuurder het definitieve organisatiebesluit genomen. Dit betekent onder meer dat medewerkers in de nieuwe organisatie-inrichting worden geplaatst. De OR heeft Haagse Beek voorgedragen om namens de OR deel te nemen aan de plaatsingsadviescommissie (PAC).

Trainingen Specifiek Voor Uw Ondernemingsraad

Zo hebben we tijdens een tweedaagse training in 2018 met de ondernemingsraad teruggeblikt op de afgelopen periode van medezeggenschap. trainingsbureau. De behaalde successen zijn met elkaar gevierd, maar er is ook gekeken naar wat is blijven liggen. De OR kroop in de huid van de bestuurder, om zo een beter beeld te krijgen van zijn belangen en de samenwerking en communicatie met de bestuurder te kunnen verbeteren.

Met deze kritische succesfactoren (wat werkt wel/niet?) in het achterhoofd heeft de OR met elkaar afspraken gemaakt over doelstellingen voor de komende periode en de interne werkwijze. Tevens heeft de verkiezing van een nieuwe voorzitter plaatsgevonden. Als vervolg hierop verzorgden wij een training over presenteren en communicatie. Vragen die centraal stonden waren: hoe voorkom je dat verschil van inzicht binnen de OR leidt tot een verdeelde boodschap naar buiten en hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk OR-leden een actieve rol hebben in de communicatie? Tijdens de laatste training hebben we met de OR teruggekeken op het afgelopen jaar en de resultaten die de OR behaald heeft, en vooruitgekeken naar wat de OR het komende jaar te wachten staat.

In de training is ingezet op het scherp krijgen van gezamenlijke beelden en verwachtingen. Omdat de OR het strategisch functioneren wil versterken, is tevens ingegaan op het goed kunnen beargumenteren van standpunten en het onderhandelen met de bestuurder. De voorzitter en secretaris van de OR zijn, samen met de voorzitter en secretaris van PI Ter Apel, specifiek getraind op relevante onderwerpen waar zij in hun functie mee te maken krijgen - leergang.

Tijdens een trainingsdag zijn we ingegaan op de rol van de OR in een reorganisatie en het omgaan met weerstand van medewerkers. Met een concreet plan van aanpak heeft de OR een goede basis gelegd voor de aankomende periode. December 2018 Met de ondernemingsraad van het Landelijk Parket is stilgestaan bij het medewerkersparticipatieonderzoek en de rol die de OR zal vervullen tijdens en na het onderzoek.

Nieuwe Or Training

Trainingen - Or-onlineTraining Ondernemingsraad

Ook is ingegaan op hoe innovatie in publieke organisaties tot stand kan worden gebracht - opleiding. Om de onderlinge samenwerking te verbeteren is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van het team - leergang. Oktober 2017 - juni 2018 Met de departementale ondernemingsraad is tijdens een bijeenkomst in 2017 gewerkt aan het verder professionaliseren van de medezeggenschap.

Ook hebben we de strategie van de DOR tegen het licht gehouden en nagedacht over wat de komst van een nieuwe SG, als gesprekspartner van de DOR, betekent. Maart 2018 - december 2019 Wij begeleidden de bestuurder en ondernemingsraad bij het opstellen van een businesscase omtrent de huisvesting. De Raad komt voort uit een fusie van Raden en werkt als organisatie nog steeds vanuit verschillende locaties in het land.

De vraag is wat daarvan de opbrengsten zouden zijn, onder meer financieel, in relatie tot de consequenties voor de medewerkers. Ook wordt het rechtsbijstandsstelsel mogelijk gewijzigd, wat consequenties heeft voor het inrichten van de organisatie. Tijdens dit traject zaten bestuurder en ondernemingsraad samen in de 'cockpit' - leergang. Per onderdeel van het traject formuleerden zij gezamenlijk welke organisatie- of inrichtingsvraag beantwoord moest worden om de businesscase te kunnen maken en welke medewerkers op welke manier een bijdrage moesten leveren aan de beantwoording.

Trainingen - Or-onlineAdvies En (Online) Training Voor Ondernemingsraad

De businesscase vormt de basis voor het verandertraject en programmamanagement van de Raad voor de komende jaren. Maart 2017 Haagse Beek heeft een trainingsdag voor de ondernemingsraad verzorgd. De OR-leden hebben elkaar beter leren kennen en hun motivaties en ambities met elkaar gedeeld. Ook hebben ze meer inzicht gekregen in de Wet op de ondernemingsraden.

Ondernemingsraad (Or) Trainingen & Cursusssen

Januari 2015 - juni 2016 Haagse Beek heeft een ontwikkeltraject begeleid om de communicatie en samenwerking in de driehoek bestuurder-medezeggenschap-directie/middenmanagement te verbeteren. Na een intensief traject hebben de betrokken partijen meer inzicht gekregen in ieders rol en taken in de samenwerking, de wederzijdse knelpunten en de manier waarop deze knelpunten kunnen worden opgelost.

Na de verkiezingen heeft een vernieuwde OC tijdens een startconferentie en training aandacht besteed aan de kennismaking tussen oude en nieuwe leden, het benutten van ieders kwaliteiten, het kiezen van een dagelijks bestuur en de inhoudelijke doelstellingen. In het bijzonder is de OC ingegaan op de doorontwikkeling van het proces van medezeggenschap.

Haagse Beek heeft voor de medezeggenschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid een project ontwikkeld waarin deze mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling vormkregen - trainingsbureau. Medezeggenschapsleden zijn actief aan de slag gegaan met het inzichtelijk maken en ontwikkelen van hun competenties, door middel van instrumenten als 360-graden feedback, ontwikkelassessments en coaching. Meer dan 330 medezeggenschapsleden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheden.

Ten slotte zijn leden van het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraden ondersteund bij de coördinerende en coachende rol die zij hierin kunnen spelen (cursus). Bekijk dit filmpje voor een korte impressie van het project: Het A+O fonds Rijk publiceerde een tweetal nieuwsberichten over het project: - nieuwsbericht A+O fonds Rijk 25-02-2015- nieuwsbericht A+O fonds Rijk 14-10-2015 Januari 2013 - juni 2013 Haagse Beek heeft een ministeriebreed vooronderzoek uitgevoerd omtrent competentieontwikkeling in de medezeggenschap.

Training Nieuwe Or Leden - Ptv Leden

Het eerste deel van het vooronderzoek bestond uit gesprekken met medezeggenschapsleden, hun leidinggevenden, P&O-functionarissen en leden van de directie bij verschillende uitvoeringsorganisaties en de Rechtspraak. Uit de ongeveer 80 gesprekken hebben wij een beeld gekregen van de problematiek en oplossingsmogelijkheden. Het tweede deel omvatte een online enquête voor alle medezeggenschapsleden binnen het ministerie en hun leidinggevenden (cursus).Dit leidde tot een helder rapport waarin aanbevelingen zijn gegeven voor de toekomst en het in te richten traject. Hierover is met diverse bestuurders en medezeggenschapsleden doorgepraat op een afsluitende bijeenkomst. Januari 2013 - juni 2013 Per 1 januari 2013 is de medezeggenschap binnen de Nationale Politie zo georganiseerd dat ondernemingsraden worden gekozen op het niveau van eenheden en de Centrale Ondernemingsraad (COR) overkoepelend overleg voert met de korpschef.

Navigation

Home

Latest Posts

Wat Doet Een Omgevingsmanager Nou Eigenlijk?

Published May 22, 22
6 min read

Omgevingscommunicatie

Published May 20, 22
6 min read

Cursus De Wet Op De Ondernemingsraden (Wor)

Published May 14, 22
6 min read